Jurgen Klopp gia hạn Liverpool: Người kiến tạo chiến thắng

Jurgen Klopp gia hạn Liverpool: Người kiến tạo chiến thắng

Jurgen Klopp gia hạn với Liverpool đến năm 2026, tiếp tục cuộc hành trình xây dựng một đế chế hùng m