Bundesliga từ chối tham gia vào Chao châu Âu?

Bundesliga từ chối tham gia vào Chao châu Âu?Nổi tiếng: Bayern Rypzh hoặc tham gia [Livescore Euro 2021]: Thể thao được báo cáo vào ngày 19 tháng 4: Theo Kế hoạch Super League châu Âu, nên có 15 câu lạc bộ bắt đầu.Chỉ có 12 sinh viên đầu tiên