Văn Lâm bay sang Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản

Văn Lâm bay sang Hàn Quốc trước khi đến Nhật Bản

Trước đó,Văn Lâmdự kiến sang Nhật Bản vào ngày 1/4 “quốc tế nói dối”. Tuy nhiên, đến cuối cùng, Cere